نرم افزار مدیریت رستوران (کانتین)


 

امکانات اصلی:

 • سیستم تحت شبکه و چند کاربره
 • مدیریت کاربران و تعیین سطح دسترسی
 • سیستم گزارشگر اتوماتیک خطا
 • سیستم پشتیبان گیری اتوماتیک
 • قابلیت تهیه فایل اکسل از تمام گزارشات و بخش های برنامه

Restaurant

تعاریف پایه:

 • تعریف پرسنل
 • تعریف کارت پرسنل
 • تعریف گروه های کاری
 • تعریف مراکز اقتصادی
 • تعریف وعده های غذایی
 • تعریف انواع غذاها
 • تعریف انواع دسرها
 • تعریف گروه های پرسنل
 • تعریف قیمت انواع غذا و دسر برای هر روز
 

گزارشات:

 • گزارش اطلاعات تخلیه شده از دستگاه
 • گزارش تعداد غذای صرف شده روزانه به تفکیک پرسنل
 • گزارش تعداد غذای صرف شده روزانه به تفکیک مراکز
 • گزارش تعداد غذای صرف شده روزانه در یک وعده غذایی خاص
 • گزارش تعداد غذای صرف شده روزانه به غذاها
 • گزارش تعداد غذای صرف شده ماهانه به تفکیک پرسنل
 • گزارش تعداد غذای صرف شده ماهانه به تفکیک مراکز
 • گزارش مبلغ غذای صرف شده به تفکیک پرسنل
 • گزارش مبلغ غذای صرف شده به تفکیک مراکز
 • و سایر گزارشات انتخابی
 

تعاریف دستگاه:

 • تعیین نوع دستگاه کارت زنی و تنظیمات مربوطه
 • بررسی ساعت ها
 • تخلیه ساعت
 • امکان ارتباط با دستگاه های کارت زنی شرکت علم و صنعت